کاریکاتور/ بازداشت بن نایف در کاخ !!!

اید در نظر داشت، قرار دادن بن نایف در بازداشت خانگی می تواند تصویر «برادرانه» ای
که بین دو محمد ترسیم شد، خدشه دار و بلکه کاملا از بین ببرد آن هم در حالی که محمد
بن سلمان روز بیعت برای بوسیدن پای بن نایف به سمت او خم شد.

کاریکاتور/ بازداشت بن نایف در کاخ !!!
/ 0 نظر / 5 بازدید